ทิศทางเศรษฐกิจโลก และนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย

ทิศทางเศรษฐกิจโลก และนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2566

| 117 view

ทิศทางเศรษฐกิจโลก และนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย

         เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยได้จัดการบรรยายผ่านระบบการประชุมทางไกลในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลก และนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย” เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และนัยต่อเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคยุโรปและไทยทั้งในแง่โอกาสและความท้าทาย

         อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้มาตรการในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน อาทิ (๑) มาตรการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงประเทศจีน (De-risking) (๒) การลดการพึ่งพิงเงินสกุลดอลลาร์ (De-dollarization) (๓) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น CBAM ของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยในระยะยาว โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศในภูมิภาคยุโรปและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงฯ เข้าร่วมฯ

************

         On 10 August 2023, the Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, in collaboration with Kasikorn Bank, organized an online seminar on “Global Economic Outlook and its Implications on European and Thai Economies”. The seminar provided participants with a platform to share information and exchange perspectives with regard to the global economy and its implications on the economies of Thailand and European countries both in terms of opportunities and future challenges, resulting from geopolitical upheavals and their effect on the global economy.

         This thus requires distinct measures in dealing with economic changes such as (1) Diversification of risk (De-risking) to reduce dependence on the People’s Republic of China, (2) De-dollarization and (3) Measures to support sustainable development such as Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), proposed by the European Union, which may influence the import and export of Thai products in the long term. This seminar was attended by representatives from Royal Thai Embassies in Europe and other agencies within the Ministry of Foreign Affairs.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ