สรุปข่าวด้าน ศก. EU ประจำวันที่ 25 มี.ค. 64 จัดทำโดยกองสหภาพยุโรป

สรุปข่าวด้าน ศก. EU ประจำวันที่ 25 มี.ค. 64 จัดทำโดยกองสหภาพยุโรป

25 มี.ค. 2564

102 view

สรุปข่าวด้าน ศก. EU ประจำวันที่ 25 มี.ค. 64 จัดทำโดยกองสหภาพยุโรป

 

1. คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปรับรองข้อสรุปเกี่ยวกับ EU cybersecurity strategy (ส่วนหนึ่งของนโยบาย Digital Decade ของ EU) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอเมื่อ ธ.ค. 63 โดยเน้น (1) การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวกับ 5G (2) การจัดตั้งศูนย์ cyber security และ (3) การเร่งรัดการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น รายละเอียดตาเว็บไซต์ https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/council-adopts-cybersecurity-strategy-conclusions/

2. คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ public consultation เพื่อเปิดรับความเห็นสำหรับการร่างมาตรการ new anti-coercion instrument ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ EU Trade Enforcement Regulation เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศที่สามเข้าแทรกแซงนโยบายของ EU ผ่านการออกนโยบายการค้าการลงทุนที่กระทบภาคธุรกิจของ EU ซึ่งรวมถึงการขู่ที่จะออกนโยบายดังกล่าวเพื่อกดดันการดำเนินนโยบายของ EU และขัดกับยุทธศาสตร์ Strategic Autonomy ของ EU อย่างไรก็ตาม มาตรการฯ จะมีผลบังคับใช้กับทุก ปท. อย่างเท่าเทียมและไม่ขัดต่อกฎหมาย รปท. ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรับรองมาตรการนี้ได้ภายในปีนี้ รายละเอียดตามเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1325


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง