การประชุมสมาชิกฝ่ายไทยของสภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส (France – Thailand Business Forum: FTBF) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมสมาชิกฝ่ายไทยของสภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส (France – Thailand Business Forum: FTBF) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

| 420 view

การประชุมสมาชิกฝ่ายไทยของสภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส

(France – Thailand Business Forum: FTBF)

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก รองอธิบดีกรมยุโรป ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมสมาชิกฝ่ายไทยของสภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส (France - Thailand Business Forum: FTBF) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคาร Energy Complex Building A

รองอธิบดีกรมยุโรปได้ร่วมกล่าวในหัวข้อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและประเด็นระดับโลก นอกจากนี้ ผู้แทนจากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน และผู้แทนจากภาคธุรกิจประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ Thai Union, Double A, WHA, Loxley, ThaiBev, Gulf Energy, Sea value, PTTGC, Kbank และมิตรผล ได้ร่วมหารือในประเด็นที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกับฝ่ายฝรั่งเศส

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมที่ FTBF จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในโอกาสที่คณะนักธุรกิจจากสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ (MEDEF International) จะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ศกนี้

 

*******************

 

1st France – Thailand Business Forum (FTBF) Meeting in 2022

 

On 7 June 2022, at 14.00 hrs, Ms. Somrudee Poopornanake, Deputy Director-General of the Department of European Affairs, as the representative of the Ministry of Foreign Affairs, attended the 1st France – Thailand Business Forum (FTBF) meeting in 2022 at Energy Complex Building A.  

In this regard, Deputy Director-General of the Department of European Affairs gave a remark on Thailand - France diplomatic relations and shared the updates on the Roadmap for Thai – French Relations 2022 – 2024, especially in economic relations and global issues. Representatives from the public sectors, namely the Ministry of Commerce, the Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) and the French Embassy in Bangkok, gave perspectives on potential trade and investment between the two countries. Representatives from the private sectors including Thai Union, Double A, WHA, Loxley, ThaiBev, Gulf Energy, Sea value, PTTGC, Kbank and Mitr Phol Group, also shared their views on the interested areas of potential cooperation with the French side.

This meeting served as a preparation for the upcoming meeting to be organized by the FTBF on 30 June 2022 on the occasion of a visit to Thailand of the delegation of the MEDEF International during 29 June – 1 July 2022.

 

*******************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ