ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2566

| 468 view

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023

 

        ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะมีงานสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023 ซึ่งจะจัดขึ้น เวลา 09:00-14.00 น. ณ ห้องประชุม Pimarn Siam ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี ในหัวข้อ “Accelerating the Impact of Innovation & Strategic Partnerships across the Food Industry Value Chain : New Healthy and Sustainable Food Product & Processes” (Functional Foods & Valorization of Agrifood Waste)

        งานสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฝ่ายสเปน ได้แก่ The Centre for Technological Development and Innovation (CDTI) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของสเปน และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย กับหน่วยงานฝ่ายไทย ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว./MHESI) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช./NXPO) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว./TSRI) และหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMU-C) โดย CDTI ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญสเปนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารมาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 9 คน นำโดยนาย Javier Ponce ผู้อำนวยการใหญ่ของ CDTI

        งานดังกล่าวนับเป็นความคิดริเริ่มที่สะท้อนถึงความสนใจของทั้งฝ่ายไทยและสเปนที่จะผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-สเปน ให้มี
ความคืบหน้าเป็นรูปธรรม รวมถึงยังเป็นประเด็นที่ follow up/follow though จากการประชุม Political Consultations ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 อีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pmuc.or.th/en/spain-thailand-innovation-tech-dialogue-platform/ และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://tinyurl.com/2ke36x3z

 

22-1

 

        นอกจากนี้ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา EU-Thailand Conference on Circular Economy & Food Technology ในวันเดียวกัน เวลา 14.00-17.55 น. ณ ห้องประชุม Pimarn Siam ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี งานดังกล่าวจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และหน่วยงานฝ่ายไทย ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช./NXPO) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว./TSRI) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค./PMU-B) หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMU-C) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./NSTDA) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://lets-meet.org/reg/301a0f7dc0c7a47ba4

 

22-2

 

*****************