โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกกับประเทศในภูมิภาคยุโรป ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกกับประเทศในภูมิภาคยุโรป ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 1,231 view

          เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2566 กรมยุโรป ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำกรมยุโรปเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาประจำปี 2566 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกกับประเทศในภูมิภาคยุโรป ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

          คณะกรมยุโรป ได้เข้าพบหารือและศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ. หรือ GISTDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานมาให้การบรรยายให้แก่คณะฯ

          นอกจากการศึกษาดูงานหน่วยงานข้างต้นแล้ว กรมยุโรป ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะและทัศนคติที่ดี ผ่านการเก็บขยะ ณ ชายหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง การเยี่ยมชุมชนปากน้ำประแสร์ ซึ่งบุคลากรกรมยุโรปได้เข้าศึกษาและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในวิถีชุมชนชาวบ้านประแสร์ รวมทั้งการเข้าสักการะหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อธิบดีกรมยุโรปยังได้กล่าวถึงหลักในการทำงาน โดยได้ชูนโยบาย No Gift Policy ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรของกรมได้ตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานอย่างสุจริตและโปร่งใส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ