การเปิดตัว Mobility Innovation Hub ของเช็ก

การเปิดตัว Mobility Innovation Hub ของเช็ก

30 ก.ค. 2563

669 view

การเปิดตัว Mobility Innovation Hub ของเช็ก

 

                   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 CzechInvest ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ startup ของรัฐบาลเช็ก เปิดเผยว่า มีแผนที่จะร่วมมือกับสมาคมยานยนต์เช็ก (Czech Automotive Industry Association) ในการเปิดตัว Mobility Innovation Hub (MIH) ภายในปี 2563 เพื่อสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาของ Startup สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง และนำข้อคิดริเริ่มไปสู่การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของเช็กที่มีการจ้างแรงงาน กว่า 170,000 คน และมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของ GDP โดยจุดแข็งของ MIH คือ การเป็นตัวเชื่อมระหว่าง startup และบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ในเช็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภาครัฐและเอกชน และมีบริษัท Skoda Auto ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในเช็ก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เช็ก และ Moravian-Silesian Automotive Cluster เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

                   ปัจจุบัน MIH อยู่ระหว่างการแสวงหาพันธมิตรทั้งจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อระดมสมองร่วมกันให้เกิดข้อคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมใหม่ในการนำพาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เช็กให้สามารถก้าวข้ามผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้เร็วที่สุด และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของเช็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถฟื้นตัวได้ภายในระยะเวลา 1 - 2 ปี

                   สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เช็กเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 อัตราการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในภาพรวมลดลงถึงร้อยละ 32.6 อยู่ที่ 503,615 คัน โดยเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวลดลงถึงร้อยละ 17 อยู่ที่ 103,934 คัน ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของอุปสงค์ของตลาดรถยนต์ในสหภาพยุโรปที่ลดลงร้อยละ 22.3 หรือประมาณ 250,000 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

                   บริษัท Skoda Auto ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเช็ก เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดการผลิตยานยนต์ทั้งหมด 337,580 คัน ลดลงร้อยละ 28.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (ในปี 2562 มียอดการผลิต 908,000 คัน โดยบริษัทฯ ส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปจำหน่ายทั่วโลก 1.24 ล้านคัน) ในขณะที่ยอดการผลิตของบริษัท ฮุนได สาชาเช็ก ซึ่งเป็น  โรงงานฮุนไดเพียงแห่งเดียวในยุโรปมีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ 40 อยู่ที่ 96,390 คัน และบริษัท Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นอันดับที่ 9 ของเช็กมียอดการผลิตลดลงร้อยละ 40.3 อยู่ที่ 69,645 คัน ทั้งนี้ รัฐบาลเช็ก คาดว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของเช็กจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงสิ้นปี 2564

 

*********************************

 

 

ข้อมูลโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ