หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,016 view

“หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมง” เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนชาวประมงเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูรณาการดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของลูกเรือประมงพาณิชย์ โดยเฉพาะการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกเรือประมง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการประมง กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการประมงและมาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเรือ เป็นต้น

*********

เอกสารประกอบ

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมงพาณิชย์.pdf