ประชาสัมพันธ์ ASEAN Universities: Capacity Building Workshop on Inclusion in International Higher Education in ASEAN

ประชาสัมพันธ์ ASEAN Universities: Capacity Building Workshop on Inclusion in International Higher Education in ASEAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 1,743 view

กรมยุโรปขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฝ่ายการระหว่างประเทศ และนักวิชาการทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วม Capacity Building Workshop on Inclusion in International Higher Education in ASEAN ซึ่งจะจัดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Workshop ดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการออกแบบแนวทางการพัฒนาและเพิ่มพูนกิจกรรมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงจากผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่นๆ โดยตลอกระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมจะ (1) ได้รับความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการผลักดันกิจกรรมระหว่างประเทศ (2) พัฒนาเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการอาเซียนรวมประมาณ 30 คน (3) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันกิจกรรมระหว่างประเทศ และ (4) ได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3bsq2r1

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

 

*หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม