ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,412 view

การจัดการประกวดภาพถ่ายและการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

โครงการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป

 

วัตถุประสงค์

ตั้งแต่ปี 2474 ที่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความสัมพันธ์
ที่ราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ประทับอยู่
ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนไทยเสมอมา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ได้แก่ การทูต การค้า การลงทุน การศึกษา และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในด้านต่าง ๆ ดังเช่นในด้านเศรษฐกิจ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศคู่ค้าอันดับสองของไทยในทวีปยุโรป (รองจากเยอรมนี) และมีบริษัทสัญชาติสวิสกว่า 150 บริษัทที่มีการลงทุนและประกอบการในประเทศไทย รวมทั้งมีชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 36
,000 คน และชาวสวิสอยู่ในไทยกว่า 10,000 คน

เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’” เพื่อให้สาธารณชนทั้งชาวไทย
ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งสวิตเซอร์แลนด์

หัวข้อการเข้าประกวด

90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส “คิดถึงกันเสมอ”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัด เพศ อายุ สัญชาติ หรือที่พำนัก

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ 1 ที่นั่ง และบัตรผ่านรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับ 8 วัน 2 ใบ (ใช้ได้ภายในปี 2565)
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 8,000 บาท และนาฬิกา Swatch 1 เรือน
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท และบัตรกำนัลพักค้างคืนสุดสัปดาห์ที่โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท และมีดสวิส Victorinox

ผู้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับหน้ากากผ้าจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตฯ ประจำประเทศไทย คนละ 1 อัน

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งผลงานผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.rpst.or.th
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้กล้องดิจิทัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Drone และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ทั้งนี้ ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้าม
  เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ โดยสามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
  ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
  กรณีนี้เอง
 8. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์เลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 9. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

 1. ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น
 2. ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถส่งภาพถ่ายได้ทันที โดยระบบจะเริ่มให้ส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 3. กำหนดการส่งผลงาน

– เปิดให้ทำการอัพโหลดผลงานภาพ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

– ปิดรับผลงานภาพวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

 

90 YEARS OF THAI-SWISS RELATIONS PHOTO CONTEST

Objectives

Thailand and Switzerland signed the Treaty of Amity and Commerce in 1931, marking the beginning of our diplomatic relations. Since then, our bilateral relations have been cordial and close, with Their Majesties the Late King Rama VIII and the Late King Rama IX the Great spending their formative years in Lausanne, Switzerland, instilling positive images of Switzerland in the eyes of the Thai public. This contributes to other dimension of the relations, especially diplomacy, trade, investment, education, and people-to-people exchanges. At present, Switzerland has become the second largest trading partner of Thailand in Europe (second to Germany) and there are more than 150 Swiss companies investing and operating in Thailand. There are also more than 36,000 Thai nationals living in Switzerland and more than 10,000 Swiss living in Thailand.

The photography competition is one of the commemorative events of the 90th anniversary of the Thai-Swiss diplomatic relations. It is a unique occasion for the Thai public and photography enthusiasts to share their views on Thai-Swiss relations under the theme “90 Years of Thai-Swiss Relations: ‘fond imprints’”. This competition is co-organised by the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Photographic Society of Thailand, and the Embassy of Switzerland in Bangkok

 

Organisers

Ministry of Foreign Affairs in collaboration with the Royal Photographic Society of Thailand (RPST), the Embassy of Switzerland in Bangkok and Switzerland Tourism

Theme

90 Years of Thai-Swiss Relations: “fond imprints”

Eligibility

The contest is open to the public, not limited to gender, age and residence.

Prizes

1st prize worth 10,000 Baht, one return air ticket to Switzerland, and two 8-day Swiss Rail Pass (valid until December 2022)

2nd prize worth 8,000 Baht, one Swatch watch

3rd prize worth 5,000 Baht, gift voucher for a weekend stay at a 5-star hotel in Bangkok

15 Honorable Mention Awards worth 1,000 Baht and one Victorinox knife each

One Swiss mask will also be given to each winner.

Rules and Conditions

 1. The photograph entry must be uploaded to RPST’s website only : www.rpst.or.th
 2. Entrants must apply and enroll in the contest program via RPST website. Entrants must fill out the application form in English, including name, address, phone number, email address and number of passport or ID card.
 3. Participants can submit no more than 10 images and is entitled to receive only one highest prize.
 4. Each photographic entry must be in jpg format only, with the longest side not exceeding 4,000 pixels and the shortest side over 2,400 pixels. Higher resolution files will be requested in the event that participants have won prizes or in the event that participants are chosen to have their works exhibited.
 5. The photograph may be taken with a digital or film camera. In case of film camera, entrant must scan the image into high resolution digital file.
 6. Each photographic entry must not contain any watermarks, credit, text or graphics.
 7. Contest organizers shall assume no responsibility and are not liable for any infringement of copyright and right of privacy made by the entrants.
 8. By entering the Contest, all entrants grant an irrevocable, perpetual, non-exclusive license to the contest organizers to reproduce, display and create derivative works of the entries (along with the name credits) in connection with the Contest and promotion of the Contest, in any media now or hereafter known, including, but not limited to: Display at a potential exhibition of winners; publication of a book or catalogue featuring select entries in the Contest; publication in RPST magazine or online highlighting entries or winners of the Contest.
 9. Committee members of The Royal Photographic Society of Thailand and Photographic Arts Foundation and judges cannot participate in this competition.
 10. The decision of the judges is final.

 

How to Enter

 1. Entries must be submitted online through RPST website only.
 2. Entrants must register prior to the submission at www.rpst.or.th, by providing required information and creating own username and password.
 3. After completing the registration, entrants will be able to submit the photographs from 1 June 2021

Note: The end of entry period is 2 July 2021 at 18.00 hours (Thailand time)