การวิจัยและพัฒนาสารประกอบที่ใช้ในยารักษาโรคอัลไซเมอร์

การวิจัยและพัฒนาสารประกอบที่ใช้ในยารักษาโรคอัลไซเมอร์

28 มิ.ย. 2564

36 view

การวิจัยและพัฒนาสารประกอบที่ใช้ในยารักษาโรคอัลไซเมอร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้ประมวลสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสารประกอบที่ใช้ในยารักษาโรคอัลไซเมอร์โดยนักวิจัยมหาลัยซูริค ดังนี้

๑. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเกิดจาก
การสะสมของโปรตีนที่เรียกว่าอะไมลอยด์ (amyloid) ในสมองของผู้ป่วยและเข้าไปทำลายเซลล์ประสาท (neurons) ให้เสื่อมและฝ่อลง ทำให้สูญเสียความทรงจำทีละน้อยและเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด และความสามารถในการใช้ภาษาและวางแผน ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกมีจำนวนกว่า ๕๐ ล้านรายและเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๐ ล้านรายต่อปี

๒. บริษัท Neurimmune ซึ่งก่อตั้งโดยนักวิจัยจากสถาบันเวชศาสตร์ฟื้นฟูของมหาวิทยาลัยซูริค สวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกับบริษัท Biogen ของสหรัฐอเมริกา และบริษัท Eisai ของญี่ปุ่น ทำการวิจัยและนำเทคโนโลยี Reverse Translational Medicine มาใช้ในการพัฒนาสารประกอบ aducanumab จากแอนติบอดี้โมโนโคลนอล (monoclonal antibody) ซึ่งจะลดอะไมลอยด์ในเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วยและช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ทั้งนี้ ผลการทดลองทางคลินิกพบว่าสารประกอบ aducanumab สามารถลดอะไมลอยด์ในสมองตามปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรักษาโดยลดลงได้ร้อยละ ๕๙ - ๗๑ จากการใช้สารดังกล่าวเป็นเวลา ๑๘ เดือน

๓. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA) ได้อนุมัติการใช้ยา Aduhelm ของบริษัท Biogen (ซึ่งมี aducanumab ประกอบอยู่ในยาดังกล่าวด้วย) ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดย FDA ระบุว่าการอนุมัติให้ใช้ยาดังกล่าวเพราะคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาโรคมากกว่าความเสี่ยงของยาจากการที่ผลการทดลองทางคลินิกยังจำกัดและไม่มีความแน่นอน
ซึ่งการอนุมัติการใช้ยาครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาตัวยาในอนาคตสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และสังคมโดยรวม

๔. จุดแข็งและศักยภาพของสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Neurimmune เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบริษัทซึ่งเริ่มจากการทำวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์ และจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อหาทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาและขายลิขสิทธิ์เทคโนโลยีหรือจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในสวิตเซอร์แลนด์

***********

กองยุโรปกลาง

กรมยุโรป

มิถุนายน ๒๕๖๔