คำแนะนำ

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในอิตาลี

21 พ.ค. 2561

ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

21 พ.ค. 2561

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

21 พ.ค. 2561

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

21 พ.ค. 2561

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย

21 พ.ค. 2561

กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้

21 พ.ค. 2561

แจ้งเตือนกรณีขอวีซ่าไปสหราชอาณาจักร (UK VISA)

21 พ.ค. 2561

ประกาศการเริ่มใช้ระบบ Biometric Data ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็น

21 พ.ค. 2561

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการขอตรวจลงตราเข้าสหราชอาณาจักร ผ่านบริการด่วนพิเศษ (Priority Visa Service)

21 พ.ค. 2561