วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 4,360 view

ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

S__41033731

นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ
อธิบดีกรมยุโรป
โทรศัพท์: 02-203-5000 ต่อ 13105

3969800019436

นางสาวสมฤดี พู่พรเอนก
รองอธิบดีกรมยุโรป
โทรศัพท์: 02-203-5000 ต่อ 13105

3102001518785

นางสาวมารินี สุวรรณโมลี
รองอธิบดีกรมยุโรป
โทรศัพท์: 02-203-5000 ต่อ 13105

3100502756881

นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
เลขานุการกรมยุโรป
โทรศัพท์: 02-643-5140

3100601114217

นางสาวปิลัญญา นิยมไทย
ผู้อำนวยการกองยุโรปกลาง
โทรศัพท์: 02-643-5141

3120100699913

นางสาวปรารถนา ดิษยทัต
ผู้อำนวยการกองยุโรปตะวันตก
โทรศัพท์: 02-643-5132

3101600126701

นางสาวศิริวิไล โรจน์ประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการกองยุโรปตะวันออก
โทรศัพท์: 02-643-5146

S__44032045

นางสาววรมน สินสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสหภาพยุโรป
โทรศัพท์: 02-625-3717