เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าและออกนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,078 view
 
          เนื่องด้วยสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบกฏเกณฑ์ด้านการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหล เข้า - ออกของเงินประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เสริมมาตรการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงินและฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (Regulation (EC) No. 1889/2005) ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนดังนี้ ?ระเบียบ ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ที่เดินทางไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปถือเงินสด ซึ่งรวมถึงเช็คเดินทาง เช็ค ไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ ที่มีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 ยูโร ขึ้นไป ต้องแจ้งต่อศุลการกรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออก ประเทศสมาชิกสมาคมยุโรป โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบด้วย?
 1. ชื่อ?
 2. นามสกุล
 3. สัญชาติ?
 4. วันและสถานที่เกิดของผู้เดินทาง
 5. ชื่อเจ้าของเงิน
 6. ชื่อผู้รับเงิน?
 7. ประเภทและจำนวนของเงิน
 8. ที่มาของเงิน?
 9. วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
 10. ประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
 11. เส้น ทางการเดินทาง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยรูปแบบการแจ้งนั้น อาจเป็นการ แจ้งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษรในรูปของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศจะกำหนด ?ในกรณีหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจพบความผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ เดินทางไม่แจ้งหรือแจ้งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ?ผู้เดินทางจะได้รับโทษตามที่กฏหมายของประเทศสมาชิกนั้นๆ กำหนด ซึ่งในบางกรณีอาจถึงขั้นอายัติเงิน

 

เอกสารประกอบ

news-20180521-164128-175493.pdf