รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,942 view
 
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
1. รัสเซีย     (30)
2. ตุรกี        (30)
 
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
1. ออสเตรีย (90) 14. เนเธอร์แลนด์ (90)
2. แบลเยี่ยม     (90) 15. นอร์เวย์* (90)
3. โครเอเชีย     (90) 16. โปแลนด์ (90)
4. เช็ก             (90) 17. โรมาเนีย (90)
5. เดนมาร์ก*   (90) 18. รัสเซีย (90)
6. เอสโตเนีย เฉพาะหนังสือเดินทางทูต (90)
7. ฝรั่งเศส เฉพาะหนังสือเดินทางทูต (90) 19. สโลวัก (90)
8. ฟินแลนด์*     (90) 20. สโลวีเนีย* (90)
9. เยอรมนี       (90) 21. สเปน เฉพาะหนังสือเดินทางทูต (90)
10. ฮังการี       (90) 22. สวีเดน* (90)
11. อิตาลี         (90) 23. สวิตเซอร์แลนด์ (90)
12. ลิกเตนสไตน์     (90) 24. ตุรกี (90)
13. ลักเซมเบิร์ก     (90) 25. ยูเครน (90)
 
หมายเหตุ
* หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ (ขึ้นกับดุลยพินิจของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ) เช่น ผู้ถือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้าออสเตรียโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
************************
กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ Europe Watch
วันที่ 17 ตุลาคม 2555