แจ้งเตือนกรณีขอวีซ่าไปสหราชอาณาจักร (UK VISA)

แจ้งเตือนกรณีขอวีซ่าไปสหราชอาณาจักร (UK VISA)

21 พ.ค. 2561

1,259 view

 

          เนื่องจากช่วงนี้มีผู้ยื่นขอวีซ่าไปสหราชอาณาจักร (UK) จำนวนมาก ทำให้กระบวนการพิจารณา อาจใช้เวลานานถึง 15 วันทำการ หรือมากกว่า จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าทุกประเภทเตรียมการแต่เนิ่น หากจำเป็นต้องเร่งรัด สถานทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยมีช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการพิจารณา  (Priority Visa) ซึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,000 บาท ณ วันที่ยื่นเอกสาร หากไม่มีปัญหาใด จะได้รับวีซ่าภายใน 2-3 วันทำการ แต่หากท่านได้ยื่นเอกสารไปแล้ว จะไม่สามารถขอจ่ายค่า Priority Visa ภายหลังได้

 

หมายเหตุ:

-   ผู้ที่มีตุณสมบัติจ่ายค่า Priority Visa ได้ จะต้องเคยเดินทางไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศเขตเชงเก้นวีซ่า ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

-     เพื่อความสะดวก ไม่แนะนำให้ confirm ตั๋วก่อนได้รับวีซ่า หรือซื้อตั๋วที่เป็นแบบ non-refundable