ประกาศการเริ่มใช้ระบบ Biometric Data ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็น

ประกาศการเริ่มใช้ระบบ Biometric Data ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็น

21 พ.ค. 2561

1,151 view
 

          คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศสมาชิกเชงเก็นจะเริ่มใช้ระบบ Biometric Data ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็น โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นเป็นครั้งแรกต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วซึ่งจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ Visa Information System (VIS) ของเชงเก็น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 5 ปีและสามารถใช้ประกอบการขอวีซ่าครั้งต่อไปได้

         ระบบการขอวีซ่าเชงเก็นใหม่ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าง่ายขึ้น และเพื่อให้การตรวจคนเข้าเมืองบริเวณด่านต่าง ๆ สะดวกขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าออกเขตเชงเก็น

         รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิ้งค์เว็บไซต์ (คลิก) อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นของแต่ละประเทศสมาชิกเชงเก็นอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย จึงควรศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละประเทศสมาชิกเชงเก็นเพิ่มเติมด้วย

*******************************************

กรมยุโรป

29 ตุลาคม 2556