การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการขอตรวจลงตราเข้าสหราชอาณาจักร ผ่านบริการด่วนพิเศษ (Priority Visa Service)

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการขอตรวจลงตราเข้าสหราชอาณาจักร ผ่านบริการด่วนพิเศษ (Priority Visa Service)

21 พ.ค. 2561

1,030 view
 

          เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้ประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับการตรวจลงตรา(วีซ่า) เข้าสหราชอาณาจักรแบบด่วนพิเศษ (Priority Visa Service) โดยผู้ยื่นคำร้องที่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาใบสมัคร/เอกสาร ภายใน 3-5 วันทำการ (ช่องทางปกติ จะใช้เวลา 15 วันทำการ)

 

  1. การปรับเปลี่ยนบริการตรวจลงตราด่วนพิเศษ

           1.1 การปรับ/การชำระค่าธรรมเนียม

?       ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการวีซ่าด่วนพิเศษ ปรับขึ้นจากรายละ 3,000 บาท เป็นรายละ 5,100 บาท

?       ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการด่วนพิเศษเป็นเงินสด ณ เวลาที่ยื่นเอกสาร

ศูนย์รับคำร้อง VFS Global เท่านั้น และจะไม่สามารถขอชำระภายหลัง/ ระหว่างกระบวนการพิจารณาได้

        1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครที่สามารถชำระค่าบริการตรวจลงตราแบบด่วนพิเศษ

?       ผู้ขอวีซ่าประเภท Business Visitors (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)

?       พนักงานบริษัท/ธุรกิจที่มีชื่อปรากฏในรายการ Business Select Scheme ของUnited Kingdom Visas and Immigration หรือ UKVI (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน) ด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และมีหนังสือรับรองจากบริษัท

?       ผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (General visitor หรือ Family visitor) เฉพาะผู้ที่เคยได้รับวีซ่าของสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเขตเชงเก็น ภายในระยะเวลา 5 ปี (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมกัน)

?       ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 1 Tier 2 และ Tier 4 (รวมถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า18 ปี ที่เดินทางพร้อมกัน)

?       ลูกเรือ (Seafarers) ที่ประสงค์ไปทำงานกับเรือในสหราชอาณาจักร และเป็นบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าด้วยเหตุผลเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี

?       นักบินและลูกเรือที่ยื่นขอวีซ่าประเภท visitors หรือ business visitors และต้องยื่นเอกสารยืนยันอาชีพประกอบหลักฐานการสมัคร

 

  1. ข้อควรรู้/ข้อควรระวัง

การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณา แต่มิได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้รับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

?       บุคคลที่จะชำระค่าธรรมเนียมฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร และไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือมีประวัติการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

?       หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือกระบวนการพิจารณาใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมบริการวีซ่าด่วนพิเศษ

************************************

กองยุโรป 1 กรมยุโรป

กระทรวงการต่างประเทศ

พฤศจิกายน 2556