อธิบดีกรมยุโรปพบหารือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อธิบดีกรมยุโรปพบหารือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

23 ก.ค. 2563

1,680 view

อธิบดีกรมยุโรปพบหารือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมยุโรป    เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และประชุมร่วมกับ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างของ มทร.อีสาน กับประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะการนำหลักสูตรตามมาตรฐาน Business and Technology Education Council (BTEC) ของบริษัท Pearson ของสหราชอาณาจักร และ Meister ของเยอรมนี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษาและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะร่วมมือกับกรมยุโรปในการส่งเสริมนำกับองค์ความรู้จากภูมิภาคยุโรปมา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 อาทิ สหภาพยุโรป ในสาขาอากาศยานตามมาตรฐาน EASA  และรัสเซีย ในสาขาเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ