อธิบดีกรมยุโรปเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมยุโรปเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่

13 ก.ค. 2563

1,655 view

อธิบดีกรมยุโรปเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่

 

     เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่กรมยุโรปเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้จากภูมิภาคยุโรปเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย โดยในโอกาสนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 จังหวัดลำปาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกงสุลกิตติมศักดิ์ยุโรปประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง      ในภาคเหนือกับประเทศในภูมิภาคยุโรป เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของกรมยุโรป ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคยุโรปในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากภูมิภาคยุโรปที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมาถ่ายทอดและสนับสนุนเกิดร่วมมือที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ