วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) (English Version)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,171 view
วีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) มีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของกรอบ ASEM และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเชียและยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในทุกมิติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคง
 
บรรยายเสียงภาษาอังกฤษโดยผู้แทนเยาวชนจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ
เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
เด็กชายภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา