อธิบดีกรมยุโรปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลักเซมเบิร์ก

อธิบดีกรมยุโรปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 26 view

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ได้เดินทางเยือนลักเซมเบิร์ก
และพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ได้แก่ นาง Véronique Dockendorf อธิบดีกรมการเมือง และนาย Jean-Louis Thill อธิบดีกรมกิจการยุโรปและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - ลักเซมเบิร์ก อาทิ ความร่วมมือเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการเงิน และได้หารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีไทย -  ลักเซมเบิร์ก ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการเมืองได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมยุโรปและคณะ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วย

          ในช่วงการเยือนนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับนาย Claude Faber ที่ปรึกษาทางการทูตของนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก โดยนาย Faber ได้นำคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Esch 2022 ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของยุโรปปี ๒๕๖๕ (European Capital of Culture 2022) ณ เมือง Esch-sur-Alzette ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๒ ของลักเซมเบิร์ก

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับนาย Nasir Zubairi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) เพื่อแสวงหาลู่ทางในความร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ลักเซมเบิร์กมีศักยภาพต่อไป

 

* * * * * * * * * *

 

Director-General of the Department of the European Affairs met his counterparts in Luxembourg

          On 21 – 22 November 2022, Mr. Asi Mamanee, Director-General of the Department of Europe Affairs visited Luxembourg and held meetings with his counterparts at the Ministry of Foreign and European Affairs of Luxembourg, namely Ms. Véronique Dockendorf, Director for Political Affairs and Mr. Jean-Louis Thill, Director for European Affairs and International Economic Relations. Both sides discussed key areas of bilateral cooperation including economic cooperation, financial cooperation, and also discussed ways to further strengthen Thailand - Luxembourg bilateral relations and also exchanged views on various regional issues of mutual interest. On this occasion, Director for Political Affairs hosted luncheon in honour of Director – General Asi and the Thai delegation including officials from the Royal Thai Embassy, Brussels.

During this trip, Director – General Asi also had the chance to meet with Mr. Claude Faber, Diplomatic Advisor of the Prime Minister of Luxembourg who took this opportunity to take the Thai delegation on a study visit to Esch 2022, European Capital of Culture in 2022, in Esch-sur-Alzette, the second biggest town in Luxembourg.

          In addition, Director – General Asi met with Mr. Nasir Zubairi, CEO of Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) to discuss ways to expand both sides’ cooperation in financial technology which is the potential area of Luxembourg.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ