ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เข้าพบอธิบดีกรมยุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เข้าพบอธิบดีกรมยุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2567

| 150 view

พบท่าน_อธ.

               เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้เข้าพบ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือเกี่ยวกับการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อศึกษา ดูงานด้านนิติบัญญัติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ – สาธารณรัฐฟินแลนด์ – ราชอาณาจักรสวีเดน และได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความร่วมมือและขั้นตอน    การประสานการศึกษาดูงานและการประชุมในต่างประเทศ โดยผลการประชุมและการเยือนในครั้งนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและต่อยอดความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปต่อไป