งานสัมมนาจับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality

งานสัมมนาจับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,385 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal (EGD) ของ EU ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาคเอกชนไทยควรติดตามมาตรการภายใต้ EGD อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและการผลิตของตนอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะเป็นจุดประสานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการฯ ให้กับภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการทำงานอย่างมีบูรณาการในด้านนี้ให้กับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนด้วย

การสัมมนาฯ เน้นหารือมาตรการภายใต้ EGD ในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี(1) ผู้แทนกรมยุโรปให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการฯ และผลกระทบต่อไทย (2) ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์ บรรยายมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) และ (3) ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ยกตัวอย่างการนำ CBAM มาใช้จริง ตลอดจนกการเตรียมความพร้อมของไทยในการลดการปล่อยก๊าซฯ และการตรวจวัดการปล่อยก๊าซฯ

การสัมมนาฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุดการสัมมนาของสภาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการภายใต้ EGD และผลกระทบต่อภาคเอกชนไทย เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงที โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมสนับสนุนชุดการสัมมนานี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7D1BqgFraI/   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ