งานสัมมนาจับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality

งานสัมมนาจับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality

30 ส.ค. 2564

1,039 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.2 Carbon neutrality” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal (EGD) ของ EU ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาคเอกชนไทยควรติดตามมาตรการภายใต้ EGD อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและการผลิตของตนอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะเป็นจุดประสานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการฯ ให้กับภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการทำงานอย่างมีบูรณาการในด้านนี้ให้กับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนด้วย

การสัมมนาฯ เน้นหารือมาตรการภายใต้ EGD ในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี(1) ผู้แทนกรมยุโรปให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการฯ และผลกระทบต่อไทย (2) ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์ บรรยายมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) และ (3) ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ยกตัวอย่างการนำ CBAM มาใช้จริง ตลอดจนกการเตรียมความพร้อมของไทยในการลดการปล่อยก๊าซฯ และการตรวจวัดการปล่อยก๊าซฯ

การสัมมนาฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุดการสัมมนาของสภาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการภายใต้ EGD และผลกระทบต่อภาคเอกชนไทย เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงที โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมสนับสนุนชุดการสัมมนานี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7D1BqgFraI/   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ