การเข้าร่วมการประชุม OSCE Ministerial Council ครั้งที่ 30 ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผช.รมต. ประจำ กต. ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 ณ กรุงสกอเปีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย

การเข้าร่วมการประชุม OSCE Ministerial Council ครั้งที่ 30 ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผช.รมต. ประจำ กต. ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 ณ กรุงสกอเปีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2566

| 448 view

           นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ กรุงสกอเปีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นโอกาสให้สมาชิกได้มาทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคยุโรปและระหว่างประเทศ พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงองค์รวมใน 3 มิติงานของ OSCE ได้แก่ (1) มิติการเมือง-การทหาร (2) มิติเศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม และ (3) มิติมนุษย์การประชุมในปีนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์ทมาซิโดเนียเป็นประธาน ภายใต้คำขวัญ “It’s About People”

        OSCE เป็นองค์การระหว่างประเทศด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 57 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป แต่รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา และมองโกเลีย  สำหรับไทยนั้น เป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือของ OSCE มาตั้งแต่ปี 2543 และเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งเดียวในกรอบดังกล่าว

                                                                               

 ***********************************************

 

            H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow, Vice Minister for Foreign Affairs of Thailand, is scheduled to attend the 30th Ministerial Council of               the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE MC30) between 30 November - 1 December 2023 in Skopje, North Macedonia.           The Ministerial Council meets yearly. It provides participants the opportunity to review the security situation both in Europe and around the world and to discuss approaches to advancing comprehensive security across the three main dimensions of the OSCE’s work: (1) Politico-Military;          (2) Economic-Environmental; and (3) the Human Dimension. North Macedonia chairs the Meeting this year under the motto of “It’s About People.”

         The OSCE is the world’s largest regional security organization, comprising 57 members, mostly in Europe, but also including the United States, Canada and Mongolia. Thailand, the only ASEAN Member State involved in the OSCE, has been a Partner for Co-operation since the year 2000

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ