การมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 555 view

              เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมยุโรปได้จัด “การประชุมหารือภายในระหว่างผู้บริหารและบุคลากรกรมยุโรป” โดยมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรปเป็นประธาน เพื่อหารือถึงการบริหารงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในกรมยุโรปและกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในที่ประชุม นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรปได้กล่าว มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของกรมฯ ให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบาย “No Gift Policy” พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต “งดรับ งดให้” ของขวัญ และของรางวัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ