กรมยุโรปและกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงร่วมสนับสนุนอาหารกล่องและถุงยังชีพ แก่ชุมชนคลองเตยซึ่งได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรมยุโรปและกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงร่วมสนับสนุนอาหารกล่องและถุงยังชีพ แก่ชุมชนคลองเตยซึ่งได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,677 view
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 กรมยุโรปร่วมกับกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง สำนักงานปลัดกระทรวงได้ประสานงานมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านสมวัย) สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนคลองเตยจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 400 กล่อง และถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 90 ชุด เพื่อแจกจ่าย แก่ครอบครัวในชุมชนฯ ในความดูแลของมูลนิธิฯ
 
การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการ "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนที่รับผลกระทบและขาดแคลนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ