แบบสำรวจความเห็นสำหรับผู้ติดต่อรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมยุโรป (EIT)ประจำปี 2567