แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขอ ความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสาน การนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ

หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0201/8483 ลงวันที่ 4 ตุลาคม เรื่อง แนวทางการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ และเอกสารแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ